Verklaring m.b.t. gegevensbescherming

Impressum

HEWI Heinrich Wilke GmbH, 34454 Bad Arolsen (hieronder kort HEWI genoemd) dankt u voor uw bezoek aan onze webpagina's en voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Wij vatten de bescherming van uw gegevens heel serieus op. Ons Internetaanbod is zodanig vormgegeven dat slechts zoveel persoonsgerelateerde gegevens worden ingewonnen, verwerkt en gebruikt als nodig zijn.

Persoonlijke gegevens die wij bij het bezoek aan de webpagina's inwinnen - zoals bijvoorbeeld bij het aanvragen van onze Newsletter - worden verwerkt met inachtneming van de Duitse voorschriften m.b.t. het recht van databescherming. Onze medewerkers zijn verplicht om de databeschermingsvoorschriften in acht te nemen.


Inwinning en verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens worden slechts opgeslagen, als u ons deze zelf, bv. in het kader van een registratie c.q. bij een contactopname, aangeeft en dit met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.


Gebruik en doorgifte van persoonlijke gegevens en oormerking

HEWI gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in de telkens daarvoor vereiste omvang voor technische administratie van de webpagina's, voor klantenbeheer en voor de marketing. Wij geven uw persoonlijke gegevens ingeval van aanvragen voor brochures uitsluitend voor het verzenden van brochures door aan door ons aangewezen bedrijven. Overdracht van persoonsgerelateerde gegevens aan staatsinstellingen en autoriteiten gebeurt uitsluitend in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers en aangewezen dienstverleners zijn door ons verplicht tot vertrouwelijkheid.

HEWI zal uw persoonsgerelateerde gegevens noch aan derden verkopen noch anderszins op de markt brengen.


Cookies

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“) (www.google.com). Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Uitsluitend in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA overdragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden dienstverleningen tegenover de website-exploitant te verrichten. De in het kader van Google Analytics door uw browser bepaalde IP-adres wordt niet met andere gegevens Google samengevoegd. U kunt de installatie van de cookies door een navenante instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten.U kunt bovendien de vastlegging van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, wanneer u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert.

Verdere informatie m.b.t. gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier resp. hier We wijzen erop, dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" werd uitgebreid, om een geanonimiseerde vastlegging van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen."


Veiligheid
HEWI treft de vereiste technische en organisatorische maatregelen om uw door ons opgeslagen en gebruikte persoonsgerelateerde gegevens bv. tegen toegang door ongeautoriseerde personen, tegen manipulatie, verlies, vernieling of onrechtmatige openbaarmaking te behoeden.

Deze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.


Integriteit van de gegevens

HEWI verwerkt persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend voor de doelen waarvoor zij ingewonnen zijn en conform deze verklaring m.b.t. gegevensbescherming. Wij treffen passende maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgerelateerde gegevens die wij verwerken, correct, volledig en actueel zijn. Hierbij zijn wij erop aangewezen dat u ons uw gewijzigde persoonsgerelateerde gegevens meedeelt.


Newsletter

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens ook in het kader van abonnementen op de Newsletter. Hierbij worden door HEWI uitsluitend uw voor de verzending vereiste e-mailadres, uw voor- en achternaam en adresinformatie verzameld, opgeslagen en gebruikt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de newsletter met de afmeldfunctie waarover u in elke Newsletter kunt beschikken. De toezending van onze Newsletter wordt in dit geval onmiddellijk gestaakt.


Informatierecht

U hebt te allen tijde het recht kosteloos informatie over de bij HEWI over uw persoon opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens te verlangen. Een desbetreffend informatieverzoek dient ofwel via e-mail naar het adres datenschutz@hewi.de ofwel per telefax naar het abonneenummer +49 (0)5691 / 82-99 391 aan ons te worden gesteld en wordt terstond per e-mail of telefax beantwoord.


Contact
Bij klachten en opmerkingen over het inwinnen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens door HEWI kunt u zich wenden tot onze met gegevensbescherming belaste medewerker. Wij nemen ook uw suggesties uiterst serieus.


Mocht er ondanks al onze inspanningen m.b.t. de juistheid van de gegevens foutieve informatie aanwezig zijn, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.


HEWI Heinrich Wilke GmbH
Reinhard Gerbig
Prof.-Bier-Straße 1-5
D - 34454 Bad Arolsen
datenschutz@hewi.de